سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    نحوه ورود به سامانه فراگیر
  • 2/2
    راهنما

نام کاربری: کد استخدامی

رمز ورود: کد ملی

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )